Oferta dla uczelni wyższych

Szanowni Państwo,

przedstawiamy ofertę Fundacji Światowe Centrum Pokoju na wykonywanie usług prawniczych – doradztwa z zakresu prawa imigracyjnego dla cudzoziemców studiujących na Państwa Uczelni.

Polska jest nastawiona na zwiększenie napływu cudzoziemców kształcących się i prowadzących badania naukowe. Studenci i naukowcy należą do uprzywilejowanej grupy imigrantów, dla których przewiduje się preferencyjne rozwiązania prawne w zakresie pobytu i pracy na terytorium naszego kraju. W dokumencie strategicznym Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, najważniejszym dokumencie podejmującym kwestię migracji, przewidziano szereg działań, które mają wpłynąć na wzmocnienie obecności w Polsce tej grupy osób. Studentów cudzoziemskich będzie w Polsce przybywało, a zatem warto już dziś zastanowić się nad rozwiązaniami, które będą stanowiły dodatkowy czynnik zachęcający ich do podejmowania studiów na Państwa Uczelni.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych radców prawnych w pracy z imigrantami, nabytego m.in. w trakcie współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi, zajmujący się poradnictwem prawnym dla cudzoziemców, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę na usługę prawniczą, która może wpłynąć na zwiększenie w oczach obcokrajowców atrakcyjności Uczelni. Oferujemy kompleksowe doradztwo w dziedzinie prawa imigracyjnego dla cudzoziemskich studentów Państwa uczelni, które pozwoli im na uniknięcie najczęściej popełnianych w toku procedury legalizacyjnej błędów, a przez to wpłynie na utrzymanie legalnego pobytu w Polsce i pozwoli ukończyć rozpoczęte studia bez konieczności ich przerywania i powrotu do kraju pochodzenia w celu aplikowania o wizę.

W ramach usługi każdy z Państwa studentów otrzyma możliwość indywidualnej konsultacji z radcą prawnym specjalizującym się w prawie imigracyjnym. W trakcie konsultacji studenci zostaną zapoznani z:

  • podstawowymi zasadami procedury legalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem etapów postępowania, które w praktyce sprawiają cudzoziemcom najwięcej problemów;
  • warunkami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na studia;
  • przesłankami odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na studia;
  • obowiązkami informacyjnymi, jakie ustawa o cudzoziemcach nakłada na studentów oraz konsekwencjami ich niedopełnienia;
  • warunkami legalnego wykonywania pracy w Polsce przez studentów ;
  • przywilejami, jakie na płaszczyźnie legalizacyjnej daje ukończenie polskiej uczelni.

W trakcie spotkania prawnik będzie dążył do ustalenia indywidualnej dla każdego studenta ścieżki legalizacyjnej, zaproponuje podstawę pobytową pozwalającą możliwie najszybciej zrealizować plany związane z pobytem w Polsce. Konsultacje zostaną dostosowane do potrzeb każdego studenta i będą uwzględniały jego indywidualną sytuację osobistą i prawną. Dodatkowo, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby Państwa studentów, czas przeznaczony na konsultację będzie mógł zostać wykorzystany na skompletowanie wymaganych dokumentów lub wypełnienie formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Poradnictwo będzie świadczone prostym, zrozumiałym dla cudzoziemców językiem. Komunikujemy się w języku angielskim, arabskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Niezależnie od powyższego, oferujemy reprezentowanie Państwa studentów w postępowaniach legalizacyjnych przed wojewodami oraz Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta będzie dla Państwa interesująca, a nasza wiedza, doświadczenie i umiejętności zawodowe pozwolą Państwa studentom uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z nieznajomości lub niedostatecznej znajomości warunków i procedur legalizacji pobytu w Polsce. Wierzymy, że zechcą Państwo powierzyć swoich studentów w ręce profesjonalistów, którzy nie tylko są świetnymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale na bieżąco śledzą i komentują zmieniające się regulacje prawa o cudzoziemcach. Nasza przyszła współpraca miałaby niewątpliwie korzystny wpływ na postrzeganie Państwa Uczelni jako czołowej w kraju, oferującej studentom cudzoziemskim kompleksową pomoc i opiekę w toku legalizacji pobytu.

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą, zachęcamy do spotkania, na którym ustalimy zakres i szczegóły współpracy.