Oferta dla firm

Szanowni Państwo,

przedstawiamy ofertę Fundacji Światowe Centrum Pokoju na usługi prawnicze – doradztwo w zakresie administracyjnoprawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców oraz reprezentowania w postępowaniach administracyjnych prowadzących do uzyskania dokumentów niezbędnych do powierzenia legalnego wykonywania pracy cudzoziemcom.

Współpracujemy z zespołem radców prawnych specjalizujących się w prawie imigracyjnym, posiadających wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie (w tym doświadczenie w pracy w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługa obejmuje:

 • zbadanie statusu prawnego cudzoziemca i ustalenie niezbędnych kroków, jakie należy podjąć, by zapewnić legalność pracy danej osoby;
 • sporządzenie pełnomocnictw do poszczególnych procedur;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym przed właściwym organem władzy publicznej;
 • wypełnienie wniosków warunkujących wszczęcie postępowania administracyjnego oraz dołączanie dokumentów wymaganych przez urząd w toku postępowania;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę, w tym przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
 • przygotowanie dokumentów wymaganych do rejestracji pobytu;
 • towarzyszenie klientowi w trakcie składania wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego lub rejestrację pobytu (przepisy wymagają osobistego stawiennictwa cudzoziemca);
 • kontakt z urzędem w trakcie toczącego się postępowania oraz informowanie klienta o statusie sprawy (jeśli pożądane);
 • odbiór decyzji administracyjnej;
 • wsparcie merytoryczne pracodawcy, w tym przygotowanie opinii prawnej na temat administracyjnoprawnych wymogów dotyczących zatrudnienia cudzoziemca, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nałożonych na pracodawcę przez przepisy ustawy o cudzoziemcach, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz tzw. ustawy sankcyjnej;

Doradztwo w zakresie aspektów legalnego zatrudniania cudzoziemców nakierowane jest na wybór najkorzystniejszego rozwiązania prawnego i przedstawienie optymalnych – z punktu widzenia interesu pracodawcy – form zatrudnienia cudzoziemca. Jego celem jest wprowadzenie rozwiązań w pełni realizujących wynikające z przepisów prawa obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców oraz zabezpieczenie pracodawcy przed zarzutem powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy.

Koszt usługi uzależniony jest od rodzaju procedury administracyjnej przeprowadzonej w celu uzyskania dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce oraz od ilości powierzonych spraw do prowadzenia. Oferta cenowa zostanie przedstawiona po zapoznaniu się z Państwa potrzebami.

Mamy nadzieję, że nasza oferta będzie dla Państwa interesująca, a nasze wsparcie pozwoli Państwu uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z nieznajomości lub niedostatecznej znajomości warunków i procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Wierzymy, że zechcą Państwo powierzyć swoich pracowników w ręce profesjonalistów, którzy nie tylko są świetnymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale na bieżąco śledzą i komentują zmieniające się regulacje prawa o cudzoziemcach. Nasza przyszła współpraca miałaby niewątpliwie korzystny wpływ na postrzeganie Państwa firmy jako podmiotu oferującego pracownikom cudzoziemskim kompleksową pomoc i opiekę w toku pobytu i pracy w Polsce.

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą, zachęcamy do spotkania, na którym ustalimy zakres i szczegóły współpracy.