Cele

Propagowanie zasad pokojowego współistnienia grup i społeczności o odmiennych wzorcach kulturowych, religijnych i historycznych:
  • Prowadzenie współpracy regionalnej w zakresie wymiany kulturalnej – wystawy, publikacje, festiwale, etc;
  • Organizacja sympozjów naukowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, literatury, dziennikarstwa reprezentujących odmienne stanowiska (przedstawiciele różnych grup etnicznych i religijnych o dużym autorytecie moralnym);
  • Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych promujących ideę pokoju, współpracy i zdrowej rywalizacji.
Tworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwiązywania szeroko rozumianych konfliktów poprzez mediacje, rozmowy i porozumienie:
  • Edukacja, promowanie i szerzenie wiedzy na temat możliwości, dróg i metod dochodzenia do porozumienia i promocji bezpieczeństwa;
  • Opracowywanie, wdrażanie i rekomendowanie praktycznych sposobów i metod pokojowego rozwiązywania sporów i radzenia sobie z negatywnymi emocjami (warsztaty, wykłady, seminaria, case studies, konkursy);
  • Pełnienie roli i funkcji instytucji – mediatora: prowadzenie i pośredniczenie w mediacjach w skali lokalnej i globalnej.
Znoszenie różnic ekonomicznych i edukacyjnych pomiędzy ludźmi i społecznościami w celu poprawy jakości ich życia, zdrowia i dobrostanu:
  • Wsparcie w budowaniu świadomości i orientacji na realizację pozytywnych celów (coaching, mentoring);
  • Proponowanie, opiniowanie i wdrażanie rozwiązań w w/w zakresie;
  • Stymulowanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.